Zapoznaj się z regulaminem

REGULAMIN VOUCHERÓW PREZENTOWYCH

I. DEFINICJE

 1. REGULAMIN: NINIEJSZY DOKUMENT, OKREŚLAJĄCY ZASADY STOSOWANIA VOUCHERÓW PREZENTOWYCH.
 2. WYDAWCA: MO.LOCO MAGDALENA OSTROWSKA WPISANA DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, POSIADAJĄCĄ: ADRES MIEJSCA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI UL. JONSCHERA 3/19, 91-849 ŁÓDŹ, NIP 7262430722.
 3. VOUCHER PREZENTOWY: VOUCHER W FORMIE ELEKTRONICZNEGO PLIKU DO SAMODZIELNEGO WYDRUKU O OKREŚLONEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ, UPRAWNIAJĄCY DO JEGO REALIZACJI PRZEZ NABYWCĘ LUB OSOBĘ WSKAZANĄ W TYTULE PRZELEWU.
 4. NABYWCA: OSOBA, KTÓRA NABYŁA OD WYDAWCY VOUCHER PREZENTOWY W ZAMIAN ZA PRZEKAZANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH.
 5. UŻYTKOWNIK: NABYWCA LUB OSOBA WSKAZANA W TYTULE PRZELEWU.
 6. USŁUGI: USŁUGI OFEROWANE W RAMACH OFERTY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA STRONIE WWW.MNKB.PL/VOUCHERY-PREZENTOWE.

II. WARUNKI OGÓLNE

 1. WYDAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO WYDANIA NABYWCY VOUCHERA PREZENTOWEGO ORAZ DO REALIZACJI USŁUG ZGODNYCH Z OFERTĄ USŁUG.
 2. NABYWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZEKAZANIA WYDAWCY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W KWOCIE RÓWNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ VOUCHERA PREZENTOWEGO POWIĘKSZONEJ O PODATEK VAT 23%. ZAPŁATA ZA VOUCHER PREZENTOWY NASTĄPI POPRZEZ PRZELEW.
 3. VOUCHER PREZENTOWY MOŻE BYĆ WYKORZYSTANY JEDNORAZOWO WYŁĄCZNIE DO REALIZACJI USŁUG WYMIENIONYCH NA STRONIE WWW.MNKB.PL/VOUCHERY-PREZENTOWE.
 4. VOUCHER PREZENTOWY NIE PODLEGA WYMIANIE NA ŚRODKI PIENIĘŻNE (GOTÓWKĘ) W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI ORAZ NIE MOŻE ZOSTAĆ ZWRÓCONY WYDAWCY.
 5. WYDAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UDOSTĘPNIENIE PRZEZ NABYWCĘ/UŻYTKOWNIKA VOUCHERA PREZENTOWEGO OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM.
 6. NABYWCY ORAZ UŻYTKOWNIKOWI NIE PRZYSŁUGUJĄ ŻADNE ROSZCZENIA W STOSUNKU DO WYDAWCY Z TYTUŁU UTRATY (W TYM RÓWNIEŻ KRADZIEŻY) VOUCHERA PREZENTOWEGO PO JEGO PRZESŁANIU PRZEZ WYDAWCĘ, NA WSKAZANY ADRES E-MAIL NABYWCY.
 7. VOUCHER PREZENTOWY WAŻNY JEST PRZEZ OKRES 6 (SŁOWNIE: SZEŚCIU) MIESIĘCY OD DATY ZAKSIĘGOWANIA WPŁATY NA KONCIE BANKOWYM WYDAWCY.
 8. VOUCHERY SĄ DOSTĘPNE W NASTĘPUJĄCYCH NOMINAŁACH:- 750,00 ZŁ- 1000,00 ZŁ- 1500,00 ZŁ
 9. DO POWYŻSZEJ CENY NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT 23%.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW PREZENTOWYCH

 1. PO WYBORZE VOUCHERA I WYKONANIU PRZELEWU NA PONIŻSZY NR KONTA NALEŻY PRZESŁAĆ POTWIERDZENIE PŁATNOŚCI NA ADRES HELLO@MNKB.PL
  DANE DO PRZELEWU:
  MO.loco Magdalena Ostrowska
  32 2490 1044 0000 4200 4559 9154
  Tytuł: Vocher prezentowy – imię i nazwisko obdarowanej osoby
 2. W ODPOWIEDZI NABYWCA OTRZYMUJE VOUCHER PREZENTOWY W FORMIE PLIKU ELEKTRONICZNEGO DO SAMODZIELNEGO WYDRUKU.
 3. UŻYTKOWNIK W CELU ZAREZERWOWANIA TERMINU REALIZACJI USŁUGI WYSYŁA WIADOMOŚĆ NA ADRES HELLO@MNKB.PL.
 4. W ODPOWIEDZI ZWROTNEJ UŻYTKOWNIK OTRZYMA OD WYDAWCY BRIEF KREATYWNY BADAJĄCY OCZEKIWANIA WZGLĘDEM PROJEKTU ORAZ DRAFT UMOWY I DALSZE INSTRUKCJE CO DO PRZEBIEGU WSPÓŁPRACY.
 5. W PRZYPADKU, GDY WARTOŚĆ USŁUG NABYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WYKORZYSTANIEM VOUCHERA PREZENTOWEGO BĘDZIE WYŻSZA NIŻ WARTOŚĆ ZAKUPIONEGO VOUCHERA, UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZANY BĘDZIE DOPŁACIĆ RÓŻNICĘ PRZELEWEM, NA WSKAZANY NUMER KONTA WYDAWCY.
 6. WYDAWCA MA PRAWO ODMÓWIĆ REALIZACJI USŁUGI PRZY UŻYCIU VOUCHERA PREZENTOWEGO W PRZYPADKU UPŁYWU JEGO TERMINU WAŻNOŚCI.
 7. WYDAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRAWIDŁOWOŚĆ PODANYCH DANYCH MAILOWYCH ORAZ NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE SERWERÓW POCZTY ELEKTRONICZNEJ NABYWCY, NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI WYSYŁKI VOUCHERA PREZENTOWEGO.

IV. ROZLICZENIA

 1. ZAKUP VOUCHERA PREZENTOWEGO STANOWI SPRZEDAŻ OPODATKOWANĄ PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG W ROZUMIENIU ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW PODATKOWYCH. NABYWCA OTRZYMA POTWIERDZENIE TRANSAKCJI W POSTACI FAKTURY VAT.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. NABYWCA/UŻYTKOWNIK WRAZ Z OTRZYMANIEM VOUCHERA PREZENTOWEGO OŚWIADCZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU, AKCEPTUJE JEGO TREŚĆ W CAŁOŚCI I ZOBOWIĄZUJE SIĘ PRZESTRZEGAĆ JEGO ZAPISÓW.
 2. VOUCHER PREZENTOWY NIE PODLEGA WYMIANIE NA ŚRODKI PIENIĘŻNE (GOTÓWKĘ).
 3. ZAKUP VOUCHERA PREZENTOWEGO STANOWI SPRZEDAŻ OPODATKOWANĄ PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) W ROZUMIENIU OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO.
 4. VOUCHER PREZENTOWY W ROZUMIENIU OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA NIE JEST ELEKTRONICZNYM INSTRUMENTEM PŁATNICZYM, JAK RÓWNIEŻ NIE JEST ELEKTRONICZNĄ KARTĄ PŁATNICZĄ. VOUCHER PREZENTOWY JEST ELEKTRONICZNĄ FORMĄ BONU TOWAROWEGO.
 5. TREŚĆ NINIEJSZEGO REGULAMINU JEST UDOSTĘPNIONA NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.MNKB.PL.
 6. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH NINIEJSZYM REGULAMINEM ZASTOSOWANIE MAJĄ ODPOWIEDNIE, OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE.

©2016 Monkey Business | mnkb™. Wszystkie prawa zastrzeżone.

mnkb

Monkey Business - robimy fajne blogi